Contact Downloads
Headquarters Header

Gebruiksvoorwaarden

contact

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de Witzenmann-software FLEXPERTE

1. Het auteursrecht en alle huidige en toekomstige wettelijke beschermende rechten voor de software resp. de technische inhoud daarvan ligt uitsluitend bij Witzenmann GmbH.
De gebruiker krijgt toestemming tot het niet-exclusieve gebruik van de software voor onbepaalde tijd. Het is niet toegestaan, behalve binnen het kader van § 69 e UrhG, de software te kopiëren (met uitzondering van het maken van een back-up), te veranderen, te decompileren, te disassembleren, te ontsleutelen, van de software afgeleide producten te maken, delen daarvan te wissen of deze op welke andere wijze dan ook te veranderen. Doorgeven aan derden is alleen mogelijk, wanneer het eigen gebruik wordt opgegeven.
De software mag niet aan derden worden verhuurd, verkocht of in een andere vorm aangeboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Witzenmann GmbH.

2. De in de software opgenomen informatie en grafische voorstellingen zijn alleen bedoeld als beschrijving van de betreffende producten en verliezen hun geldigheid bij de verandering van de daar weergegeven producten resp. de bijbehorende technische documentatie, uiterlijk echter met de uitgave van een nieuwe versie van de software.
De in de software opgenomen informatie en grafische afbeeldingen zijn niet voor constructie- of ontwikkelingsdoeleinden van de gebruiker bedoeld en kunnen niet op componenten van eenzelfde of soortgelijk model van andere fabrikanten worden overgedragen.
Alle mogelijke maatregelen werden genomen om de goede werking van de software onder de door ons genoemde systeemvoorwaarden te waarborgen. De software werd opgesteld met een op het moment van aanmaken actueel virusscanprogramma.

3. Witzenmann GmbH geeft om deze redenen geen garantie en accepteert geen aansprakelijkheid, dat de software resp. de daarin opgenomen technische gegevens en informatie geschikt zijn voor alle door de gebruiker gewenste doeleinden of dat de software in alle toepassingsgevallen en in alle toepassingsomgevingen foutloos werkt en geen virussen bevat, die op het tijdstip van het gebruik van het actuele virusscanprogramma niet herkend konden worden. De aanspraak op vergoeding van elke soort schade, om het even op welke juridische gronden, in het bijzonder bij verlies van gegevens of andere indirecte schade is uitgesloten, voor zover niet de schade door Witzenmann GmbH resp. de medewerkers daarvan opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt of conform de productaansprakelijkheidswetgeving dwingend wordt vereist.

4. De gebruiksvoorwaarden blijven ook bij juridische ongeldigheid van afzonderlijke delen voor de overige delen bindend.
Het gebruiksrecht vervalt, wanneer de gebruiker de hier genoemde gebruiksvoorwaarden niet aanhoudt of niet met deze instemt. In geval van beëindiging van het gebruik is de gebruiker verplicht om de software resp. alle back-ups van de betreffende software te wissen resp. te vernietigen.
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die voor Witzenmann GmbH ontstaat door overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.
Voor alle juridische betrekkingen tussen Witzenmann GmbH en de gebruiker op basis van deze gebruiksvoorwaarden geldt uitsluitend het voor juridische betrekkingen tussen binnenlandse partijen geldende recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

© Witzenmann GmbH 2013